Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
HÀ THU THỦY.