Danh mục
Số lượt truy cập
6,012,702

BẢN TỔNG KẾT TÀI CHÁNH (từ năm 2006 đến 2010)

24 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 20444)
BẢN TỔNG KẾT TÀI CHÁNH (từ năm 2006 đến 2010)


BẢN TỔNG KẾT TÀI CHÁNH

( từ năm 2006 đến 2010)


Tồn quỹ sau ĐH 2006 : $7,589.34


THU:$2,455.00

Bao gồm: niên liễm và ủng hộ: $1,755.00*
Quỹ bảo trợ: $700.00*
Bao gồm các mạnh thường quân sau đây:
Cô Nguyễn thị Kim Dung $100.00
Cô Đặng thị Trí $ 20.00
Thầy Phan thanh Hoài $40.00
Đinh hoàng Vân $20.00
Thầy Phạm Đình Thắng $ 50.00
Thầy Nguyễn văn Phú $100.00
Cao thị Chung $50.00
Nguyễn thịTất Ứng $ 50.00
Bùi thị Kim Châu $ 20.00
Ma thị Ngọc Huệ $50.00
Cô Huỳnh thanh Mai $50.00
Thầy Nguyễn văn Phố $50.00
Thầy Hoàng Phùng Võ $100.00 


TỔNG CHI : $ 6,476.24* (xem chi tiết phía dưới)
Còn lại : ( Tồn quỹ năm 2006 :7,589.34 +2,455) - 6,476.24 = $ 3,566.10


Năm 2007:


Thu : $3,680.00 Bao gồm :-Sau ĐH 2007 : $2,470.00*
-Niên liễm và ủng hộ: $ 1,210.00*Chi : $1,502.00* (xem chi tiết bên dưới)

Còn lại :(Tồn quỹ 2007:3,566.10 + 3,680 ) - 1,502
= $5,743.30


Năm 2008:

Thu: $373.70 * (Từ Đại hội 2008)


Tồn quỹ : 5,743.30+373.70= $6,117.00


Năm 2009:


Thu : 995 bao gồm :-ĐH 2009 :625 *(xem chi tiết phía dưới)

 -Niên liễm :230 *(xem chi tiết phía dưới)

 -Ủng hộ :140 *(xem chi tiết phía dưới)

Chi :1,563* (xem chi tiết phía dưới)

Còn lại : ( 6,117+995) - 1,563 = $5,549


Năm 2010:

(tính từ 7/2010 đến 12/2010)

Thu :$1,230.00 bao gồm:-ĐH 2010 : 885* (xem chi tiết phía dưới)

 -Niên liễm: 155* (xem chi tiết phía dưới)

 -Ủng hộ : 190* (xem chi tiết phía dưới)

Chi:$200.00* (xem chi tiết phía dưới)

Còn lại :(Tồn quỹ 2009: 5,549 +1,230 ) - 200 = $6,579.00


(Thu chi tính từ 12/2010 đến 7/2011):

Thu : /

Chi : $2,275.58

 -Chi phí website (Phạm Luyến) : $500.00

 -Chia buồn : $300.00

 +phu nhân Vũ thị An,

 +nhạc mẫu Trần thị Hạnh

 +CHS NQ Võ thị Đăng

 -Con dấu (mộc) stamp : $35.00

 -Deposite nhà hàng (200+500) : $ 700.00

 -Tem gửi thiệp mời VN : $120.00

 -In thiệp mời : $150.00

 -Văn phòng phẩm : $ 350.00

 -Tem gửi thiêp mời lần 1 : $60.00

 -Tem gửi thiệp mời lần 2 : $60.58

 Còn lại : $6,579- $2,275 = $ 4,303.42


 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHI TIẾT VỀ CÁC PHẦN CHI THU TRÊN 

Năm 2006

 *6,476.24 :TỔNG CHI:

-Quảng cáo :Radio Oakland : $100.00

-Return 2 quảng cáo cho : $200.00

 +Douglas

 +Châu phương Nguyên 

-Chia buồn : : $ 226.00

 *Thầy Phạm Đình Thắng

 *Thân mẫu CHS Huỳnh thị Hiền 

Tem &bao bì gửi Tuyển tập 2006 $360.00

Tem&bao bì gửi Tập ảnh $340.00

Tem &thiệp mời $134.87

-Hoàn tiền sách :Thầy Phúc $300.00

-Hoàn tiền dự tiệc Thầy Cô $250.00

-Văn phòng phẩm $515.00

Quay phim & thực hiện DVD $1,650.00

-In tập ảnh 50 năm $1,200.00

-Chi phí mua hoa $150.00

-Deposite $800 .00

 --------

 $ 6,476.24

NĂM 2007

TỔNG THU :$3,680 :bao gồm :ĐH 2007 :$2,470*(Xem chi tiết phía dưới)

 Ủng hô : $980.00* -" -

 Niên liễm : $230.00* -" -

TỔNG CHI :$1,502.80*


 *$2,470.00 : ĐẠI HỘI 2007

Thu : $4,610.00

Bao gồm : -Dự tiệc+ủng hộ : $3,490.00

 -Ủng hộ DVD & Tập ảnh :$335.00

 - vé số :$ 505.00

 -Ủng hộ TT 2006 : $ 280.00

Chi : $2,140.00


Bao gồm :- nhà hàng $1,540.00

 -Quay phim $250.00

 - Ban nhạc $350.00

Còn lại :$4,610.00 -$2,140.00 = $2,470.00


*980 : Ủng hộ

8/2007

-Cô Huỳnh thanh Mai CA $100.00

-Lê văn Thanh & Bê PA $100.00

9/2007

-Nguyễn kim Quan TA $160.00

-Ninh văn Lập MA $ 50.00

10/2007

-Huỳnh thi Kim Loan VA $50.00

-Lâm Sĩ Đắt TX $25.00

-Vũ minh Thu (TX) &Huỳnh thị HồngTA) $25.00

11/2007

-Lý thanh Phi VA $50.00

12/2008

-Nguyễn thanh Liêm (Anh Quốc) $50.00

-Nguyễn thanh Nga IA $70.00

-Nguyễn văn Bửu&Phượng Liên CA $100.00

-Vũ thi An CA $100.00

5/2008

-Phạm phú Hòa Australia $50.00

-Thầy Đào văn Sáu Australia $50.00

*230 :NIÊN LIỄM

2&3/2008

-Tô thị Nết Pháp $50.00

-Trần thị Hạnh CA $20.00

-Mai trọng Ngãi CA $20.00

-Tô anh Tuấn &Hiền CA $20.00

-Đỗ Cao Thông Pháp $10.00

-Nguyễn kim Huê CA $10.00

-Cao thịChung CA $10.00

-Bùi thị Mỹ Kiều CA $50.00

-Nguyễn thị Tất Ứng CA $10.00

-Nguyễn thị Mỹ CA $10.00


*$1,502.00 :TỔNG CHI:

Bao gồm:

-Chia buồn : $335.00

 *Nhạc phụ Huỳnh quan Minh

 *Thân phụ Võ Huyền Diệu 

 *Anh Lê văn Kỉnh

 *Chị Lê thị Mỹ

 *Thân phụ Thân Ngọc Mai

 *Thân mẫu Lê văn Tới...

-Đám ma anh Võ Hồng Sơn $100.00

 (ở VN mới qua)

-Tem bao bì gửi DVD lần 2 $ 282.42

-Văn phòng phẩm $60.00

-In thêm label&khung dựng DVD 94

-Tem &bao bì gửi Tập ảnh lần 2 $231.38

-Ủng hộ picnic NQ ở San Jose $200.00

-Deposite nhà hàng $200.00


NĂM 2008

TỔNG THU : $373.70 * từ.. ĐẠI HỘI 2008

Thu :$2,845.00 bao gồm : - dự tiệc : $2,100.00

 -Ủng hộ : $ 450.00*

 -Niên liễm : $ 250.00*

 -Ủng hộ sách &TA $45.00

Chi :$2,471.30 bao gồm :

 -nhà hàng $1,950.00

 -Ban nhạc $250.00

 -Hoa $129.30

 -Thông báo trên radio $120.00

 -Trang trí $ 22.00

Còn lại 2,845-2,471.30 =$373.70

*$450.00 :ỦNG HỘ

 -Lý thanh Phương $100.00

 -Cô Huỳnh thanh Mai $100.00

 -Cô Đặng thị Trí $50.00

 -Chu tấn Hải $100.00

 -Thầy Nguyễn Phi Long $100.00


*$250.00 :NIÊN LIỄM

 -Mai Kim Huê $10.00

 -Mai Kim hoa $10.00

 -Nguyễn văn Hòa $20.00

 -Hoàng sĩ Cư $10.00

 -Hồ Thiện $30.00

 -Nguyễn Tuyết Nga $20.00

 -Trần thị Ny $10.00

 -Võ thị Tuyết $10.00

 -Nguyễn thị Xuân Hương $10.00

 -Trương Lê Mỹ Phương $10.00

 -Trần văn Việt $10.00

 -Lê Ngọc Hạnh $10.00

 -Vũ thị An $10.00

 -Trần thị Hoa $10.00

 -Nguyễn Ngọc Ẩn E $10.00

 -Hồ Minh Nguyệt $10.00

 -Lê Tâm $10.00

 -Hoàng Mai Đạt $10.00

 -Trần Minh Tâm $10.00

 -Mai thị Nhàn $10.00

 -Võ Huyền Diệu $10.00


NĂM 2009:

TỔNG THU:$995.00 Bao gồm : -ĐH 2008 :$625.00*

 -Niên Liễm $230.00*

 -Ủng hộ :$140.00*


TỔNG CHI:$1,563.00 Bao gồm : -Chi phí website :$1,500.00

 -Chia buồn : $ 63.00 

 ( thân phụ Nguyễn thị Mỹ)


*$625.00 : ĐẠI HỘI 2009

Thu :$4,085.00

Bao gồm: -Dự tiệc : $ 3,070.00

 -Ủng hộ : $895.00

 -Niên liễm: $120.00

Chi :$3,660.00

 Bao gồm: -Nhà hàng $3,000.00

 -Ban nhạc $400.00

 -Hoa $130.00

 -Thông báo $120.00

 trên radio

 -Linh tinh $10.00


Còn lại :$4,085.00- 3,660.00 = $625.00


* 120 :Niên liễm

-Vũ thị An $10.00

-Trần thị Bông $10.00

-Võ Hà Phi $10.00

-Nguyễn thị Xuân Hương $10.00

-Trương thị Yến $10.00

-Phạm văn Từu $10.00

-Mai thị Nhàn $10.00

-Mai thị Huệ $10.00

-Mai kim Hoa $10.00

-Trần thị Bá Huệ $10.00

-Lê thị Thu Lan $10.00

-Nguyễn thị Thanh $10.00


* $985.00 : Ủng hộ

-Lê văn Thanh&Bê PA $100.00

-Tô thị Nết Pháp $50.00

-Thầy Lê tiến Đạt&Cô Thu $50.00

-Cô Đặng thị Trí $50.00

-Cô Nguyễn thanh Quan $20.00

-Bùi thị Duyên $100.00

-Thầy Phan thanh Hoài $25.00

-Huỳnh Bá Hoanh $200.00

-Trần văn Vĩnh VA $200.00

*$140.00:Ủng hộ

Cô Phan thịKim Hoa Australia : $140.00


*$230.00 Niên liễm

-Mỹ Anh $20.00

-Tô anh Tuấn&Hiền $20.00

-Đinh Hoàng Vân&Thưởng $20.00

-Lữ Công Tâm $10.00

-Trương Lê Minh Phương $10.00

-Nguyễn Hữu Hạnh $10.00

-Cao thị Chung $10.00

-Ma thị Ngọc Huệ $10.00

-Ma thành Tâm $10.00

-Mai trọng Ngãi $10.00

-Lê văn Thành $10.00

-Võ thị Ngọc Dung&Sinh $20.00

-Vũ Minh Tâm $10.00

-Cô Hà thị Nhung $10.00

-Ngô thanh Phong $10.00

-Suzan $10.00

-Nguyễn thị Tất Ứng $10.00

-Nguyễn văn Hòa $20.00


NĂM 2010

TỔNG THU :$1,230.00

 Bao gồm : -Đại Hội 2010 :$885.00*

 -Niên Liễm : $155.00*

 -Ủng hộ :$190.00*

TỔNG CHI :$200.00

 Bao gồm :-Chi phí website NQ hàng năm :$100.00

 -Chia buồn thân mẫu Vũ thịMinh Thu : $100.00

Còn lại : (5,549+1,230) - 200 = $6,579.00


*$885.00 :ĐẠI HỘI 2010

Thu :$4,990.00

Bao gồm :

-Dự tiệc :$2,980.00

-Ủng hộ báo&DVD : $170.00

-Ủng hộ : $575.00*

-Vé số : $615.00

-Niên liễm : $300.00*

-Vé ASIA : $350.00


Chi :$4,105.00

Bao gồm :-nhà hàng : $3,200.00

 -Thông báo phát thanh : $120.00

 -Thông báo báo chí : $160.00

 -Hoa &ticket vé số : $125.00

 -Ban nhạc : $400.00

 -Tiệc tiền ĐH : $100.00


*$155.00 :NIÊN LIỄM

-Trần thị Hạnh $20.00

-Phạm Lê Việt Quốc $25.00

-Đỗ Cao Thông $20.00

-Phạm Quốc Bữu $10.00

-Nguyễn Trung Tâm $10.00

-Trầm hữu Tình $10.00

-Trần thị Ny $10.00

- Lê văn Tới $10.00

-Bùi thị Kim Châu $10.00


* $190.00 :Ủng hộ 

-Phạm Phú Vĩnh Canada $100.00

-Phạm Quốc Bữu $90.00


*$575.00 :Ủng Hộ (trong ĐH 2010)

-Thầy Phan Thanh Hoài $25.00

-Thầy Nguyễn Đình Phương $50.00

-Thầy Hà Tường Cát&Cô Dung $100.00

-Cô Đinh Hồng Oanh $100.00

-Cô Hà thị Nhung $25.00

-Cô Nguyễn thị Minh Tâm $25.00

-Thầy Cô Nguyễn Xuân Kính $100.00

-Thầy cô Nguyễn văn Phú $ 50.00

-Anh Huỳnh Bá Hoanh $100.00

*300 :Niên Liễm (đóng trong ngày ĐH 2010)

-Nguyễn Đức Hiền $20.00

-Nguyễn thị Xuân Hương $10.00

-Trương thị Yến $10.00

-Võ Hoàng Châu $10.00

-Trần thị Thu Lan $10.00

-La văn Thanh $10.00

-Chu Diệu Thi $10.00

-Đỗ Kim Hạnh $10.00

-Võ thị Đăng $ 20.00

-Lê Bình An&Thiên $20.00

-Mai Kim Huê $10.00

-Mai Kim Hoa $10.00

-Lê thị Lộc $10.00

-Vũ Minh Tâm $10.00

-Ma thanh Tâm $10.00

-Võ thị Tuyết $20.00

-Đinh Hoàng Vân&Thưởng $20.00

-Nguyễn Kim Huê $10.00

-Hoàng Sĩ Cư $20.00

-Nguyễn thị Hội $10.00

-Võ Huyền Diệu $10.00

-Trịnh văn Tây $10.00

-Đinh văn Chính $10.00


*$170.00 :Ủng hộ báo & DVD

-Đỗ Cao Thông $20.00

-Nguyễn Đình Nguyên $100.00

-Dương văn Y $30.00

-Thầy Nguyễn Xuân Kính $20.00

 

 

08 Tháng Sáu 2020(Xem: 914)
Ban chấp hành hội cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa không thể thực hiện được ngày họp mặt truyền thống như dự định. Kính mong quý Thầy Cô và quý anh chị đồng môn luôn giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại trong ngày họp mặt truyền thống năm 2021.
12 Tháng Tư 2020(Xem: 1975)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: TẬP THƠ THU PHAI – Tác giả Tường Vi Phạm Chinh Đông thực hiện youtube
20 Tháng Giêng 2020(Xem: 1537)
BĐH Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền, Biên Hòa và BĐH website Kính Chúc Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu, Quý CHSNQ và Gia Đình Một Năm mới An Lành, Hạnh Phúc.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 2351)
Kính chúc quý Thầy Cô và Bạn hữu một mùa Giáng sinh và năm mới An lành - Hạnh phúc
16 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2040)
Tiệc Tân Niên sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày chủ nhựt Ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhằm ngày 15 tháng 2 năm Canh Tý. Tại nhà hàng Paracel Seafood
10 Tháng Mười 2019(Xem: 1929)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
22 Tháng Chín 2019(Xem: 2351)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
20 Tháng Bảy 2019(Xem: 2998)
- Hình ảnh: Nguyễn Minh Đạt - Võ Kim Dung - Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung - Nhạc nền: Về Lại Trường Xưa (Trần Kiêu Bạc) - Tình Đầu Một Thời Áo Trắng ( Trầm Tử Thiêng)
20 Tháng Bảy 2019(Xem: 2922)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
20 Tháng Bảy 2019(Xem: 2459)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
14 Tháng Bảy 2019(Xem: 2688)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
14 Tháng Bảy 2019(Xem: 2849)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày