Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh