Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
GS. Phạm Trọng Lệ