Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Nguyễn Thanh YKH-29