Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Đặng Ngọc Thuận MD.