Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Lữ Công Tâm.