Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Nhóm ChsNQ niên khóa 86-89