Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Eric Lê Phúc