Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Hồ Đình Vũ.