Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Lm. Jos Tạ duy Tuyền