Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Hoàng Kim Oanh