Tiếng Việt
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
vhp. Hạ Vũ