Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc