Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Gs. Phạm Đức Bảo