Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Nguyễn Đông Tường/Vương Trọng Thúy