Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Nguyễn Ngọc Xuân- Diệp Hoàng Mai