Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Mai Khánh Thư - Phạm Doanh Môn