Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

DANH SÁCH & HÌNH ẢNH BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975

Friday, June 2, 20177:05 PM(View: 9169)
DANH SÁCH & HÌNH ẢNH BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975

LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content

DANH SÁCH & HÌNH ẢNH
BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN

Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975

(hiệu đính June 04, 2017) XẾP THEO THỨ TỰ ABC

 

HỌ

 

TÊN

CHỨC VỤ

NIÊN KHÓA

GHI CHÚ

ĐỊA CHỈ /ĐIỆN THOẠI/

EMAIL

 1.  

Phạm Đức

Bảo

Hiệu trưởng NQBH

1961-1973

Đã mất

 

 1.  

Trần Minh

Chính

Phụ tá giám học

1973-1975

 

Xin bổ túc

 1.  

Nguyễn Văn

Phụ tá T.G.Thị

1967-1973

Đã mất

 

 1.  

Trần Văn

Dinh

Tổng giám thị

1962-1964

 

trucvtus@yahoo.com

 1.  

Phan Thanh

Hoài

Giám học

1962-1964

 

 

 1.  

Dương Hòa

Huân

Tổng giám thị

1967-1973

Đã mất

 

 1.  

Bùi Quang

Huệ

Tổng giám thị

1964-1965

Đã mất

 

 1.  

Nguyễn Kim

Linh

Giám học

1964-1965

 

Đã có địa chỉ

 1.  

Nguyễn Minh

Mẫn

Tổng giám thị

1965-1967

Đã mất

 

10.  

Huỳnh Tư

Muối

Tổng giám thị

1960-1961

Đã mất

 

11.  

Phan Văn

Nga

Hiệu trưởng TH/ NQ

1956-1959

Đã mất

 

 1.  

Nguyễn Văn

Phú

Tổng giám thị

1965-1966

 

nguyenvuu18@hotmail.com

13.  

Hồ Văn

Tam

Quản đốc TH/ NQ

1956-1959

Đã mất

 

 1.  

Huỳnh Kim

Thân

Phụ tá T.G. Thị

1973-1975

Đã mất

 

 1.  

Phạm Khắc

Thành

Giám học

1965-1973

Đã mất

 

 1.  

Phạm Khắc

Thành

Hiệu trưởng TH/NQ

1973-1975

Đã mất

 

 1.  

Đăng  Ngọc

Thiềm

Giám học

1965

Đã mất

 

 1.  

Hoàng Đôn

Trịnh

Giám học

1973-1975

Đã mất

 

19.  

Huỳnh Quốc

Tuấn

Hiệu trưởng TH/ NQ

1959-1961

Đã mất

 

 1.  

Đoàn Hữu

Ý

Tổng giám thị

1973-1975

 

Xin bổ túc


BAN HƯỚNG DẪN HIỆU ĐOÀN TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN:

 

09

Nguyễn Viết

Long

Hiệu đoàn phó TH/NQ

1973-1975

Đã có địa chỉ

 

18

Lê Quý

Thể

Hiệu đoàn phó TH/NQ

1969-1973

Đã có địa chỉ

 

 

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN:

 

13

Lê Văn

Nhơn

Hội trưởng PHHS/NQ

1960-1972

 

Đã mất

14

Đỗ Hữu

Quờn

Hội Trưởng  PHHS/NQ

1973-1975

 

Đã mất.


Bảo_Thầy PHẠM ĐỨC BẢOChính_Thầy TRẦN MINH CHÍNHCó_Thầy NGUYỄN VĂN CÓHoài_Thầy PHAN THANH HOÀIHuân_Thầy DƯƠNG HÒA HUÂNHuệ_Thầy BÙI QUANG HUỆLinh_Thầy NGUYỄN KIM LINHLong_Thầy NGUYỄN VIẾT LONGMẫn_Thầy NGUYỄN MINH MẪNNga_Thầy PHAN VĂN NGANhơn_Ông LÊ VĂN NHƠNPhú_Thầy NGUYỄN VĂN PHÚQuờn_Ông ĐỖ HỮU QƯỜNTam_Thầy HỒ VĂN TAMThành_Thầy PHẠM KHẮC THÀNHThể_Thầy LÊ QUÝ THỂTuấn_Thầy HUỲNH QUỐC TUẤN
Trinh_Thầy HOANG DON TRINH
Ý_Thầy ĐOÀN HỮU Ý